KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Jako fotograf i przedsiębiorca przykładam dużo uwagi do kwestii ochrony danych osobowych moich klientów jak i przyszłych klientów, do czego obowiązana jestem na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ze względu na to informuję, że:
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Agata Bogunia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ŚWIATŁOCZUŁA Fotografia Artystyczna z siedzibą przy ulicy Łąkowej 26 w Gostyninie (dalej zwana Administratorem).

2. Dane kontaktowe Administratora:
a) adres e-mail: boguniaagata@gmail.com
b) telefon: +48791194020
 
3. Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:
a) w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b) w celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.)
c) w celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook, Instagram i podobnych oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studiu Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.agatabogunia.pl, w postaci publikacji elektronicznych i drukowanych, w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e) w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
f) w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.), a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

4. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) podmiotom, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na publikację na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej;
b) dane będą przekazywane / przetwarzane w celu wysyłki zdjęć w wersji elektronicznej przez portal Photonesto, którego właścicielem jest Codelane Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. św Filipa 23/4, 31-150 Kraków, nr NIP: 6762611449, nr REGON: 521182420.
c) dane będą przekazywane / przetwarzane do drukarni w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów etc.:
-  Nphoto sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 190, którego właścicielem jest Piotr Leszczyński, NIP: 5170403403, REGON:384947615;
- Crystal Albums Andrzej Słowik, ul. Amatorska 20, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492223297;
d) dane mogą być przekazywane / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową mojej działalności gospodarczej - Biuro Rachunkowe Anna Beata Załęska, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok;
e) dane wysyłkowe są przetwarzane w celu wysyłki gotowej sesji (wydruków zdjęć), wysyłka odbywa się przez serwis DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5 oraz spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków;
f) Portale Facebook,  Instagram i podobne – wyłącznie jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednio zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.
 
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).
 
6. Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:
a) dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
i. przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń,
ii. w razie niezawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony;
b) dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
c) podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sama ustalę, że się zdezaktualizowały.
d) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
e) dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.
 
7. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw proszę skierować swoje żądanie pod adres email: boguniaagata@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48791194020,
 
8. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.
 
9. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:
a) niemożnością świadczenia usługi przez Administratora,
b) niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego,
c) niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.
 
10. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

11. Pliki cookies
Strona internetowa www.agatabogunia.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej strony, aby usprawniać jej funkcjonowanie. Korzystam z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody mojej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agata Bogunia Fotografia w celu optymalizacji działania strony. Na mojej stronie wykorzystuję następujące pliki cookies: „Własne” pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej. „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z mojej strony. „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony. „Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.

Fotograf-Gostynin-fotograf-gostynin-studio-fotograficzne-sesje-zdjeciowe